|         |         |         |         |         |    
dial needle
output info